Nyheder

Årsberetning

Orgnaisationsbestyrelsens årsberetning fremlagt på repræsentantskabsmødet den 22. november 2023

Kære alle

Her mod årets slutning kan vi se tilbage på et år, hvor vi har fået sat flere vigtige projekter i værk, og dette kan man læse mere om i organisationsbestyrelsens årsberetning.

 

Mere nærvær i hverdagen på vores fælles hjemmeside
I år er der blevet lanceret en række initiativer, der styrker nærværet og sammenhængskraften i Boligselskabet Friheden.
Først og fremmest har vi lanceret vores nye hjemmeside, www.bs-friheden.dk som forener alle fire afdelinger i Boligselskabet Friheden: Friheden I, Friheden VI (Højhuset), Lille Friheden og Langhusene.
Her kan alle interesserede læse beskrivelser af de enkelte afdelinger, både antal lejemål og opbygning, men også afdelingernes historie, baggrundshistorie og lidt om området, som den enkelte afdeling i Boligselskabet Friheden ligger i. Her er adgang til husordener, og der er beskrivelser af aktiviteter. For Friheden I, Friheden VI og Lille Frihedens vedkommende er der guides til brug af beboerlokalet Oasen og kontakt til ejendomskontoret.
På hjemmesidens punkt ”Nyheder” vil det blive offentliggjort, når der sker nye aktiviteter i Boligselskabet. Det kunne være fastelavnsfester, sommerfester eller andre begivenheder til glæde for os alle. Desuden bliver det offentliggjort, når afdelingsbestyrelsen har nyt. Referater fra organisations- og afdelingsbestyrelsesmøderne kan læses på Mit KAB

 

De strategiske pejlemærker
Et af de vigtigste initiativer, der er blevet taget i år, har været at igangsætte arbejdet med at formulere en strategi for Boligselskabet Friheden. En strategi vil give os et klart syn på, hvor vi gerne vil være med vores boligselskab, og det kan være med til at give os pejlemærker, værdier og visioner, som vi kan bruge, når vi skal træffe vigtige valg i fremtiden.
Ved et fællesmøde den 16. maj 2023, hvor alle beboervalgte var samlet, både afdelingsbestyrelser, repræsentantskab og organisationsbestyrelsen, gik arbejdet i gang med at ændre det hidtidige målsætningsprogram til ”De strategiske pejlemærker”, og få formuleret en fælles strategi for Boligselskabet Friheden.

Der er foreløbig blevet fastsat tre strategiske pejlemærker, som skal være med til at formulere en fælles kultur, og sikre en fælles retning for alle i Boligselskabet Friheden.
• Fællesskab og beboerdemokrati
- I Boligselskabet Friheden er der plads til alle, og vi tager ansvar for og har medindflydelse
på vores bolig og vores fællesarealer. Vi taler med og behandler hinanden
med respekt og omtanke, og vi respekterer beboerdemokratiets beslutninger.
• Sunde boliger der er til at betale
- Vi vægter beslutninger, der sikrer, at alle kan bo i gode, sunde boliger, der er til at
betale. Vi tilgodeser grønne områder, lys og luft og prioriterer tiltag, der fremmer
naturens mangfoldighed.

 

Sammenhold og service
- Beboerne i Boligselskabet Friheden skal opleve en nærværende service, både fra
ejendomskontoret og fra eksterne leverandører. Beboeren bliver modtaget med
nærvær og åbenhed, og individuelle behov bliver tilgodeset inden for fællesskabets
rammer.
Næste skridt på vejen i det strategiske arbejde bliver et møde starten af 2024, hvor der
skal arbejdes videre med de strategiske pejlemærker, og med hvordan strategien kan føres
ud i livet.

Boliger til dem, der har brug for det

Krigen i Ukraine har påvirket hele Danmark, og alle kommuner har arbejdet for at skaffe boliger til flygtninge, hvis liv og hverdag er revet op fra den virkelighed, de kendte til, før Ruslands invasion.
Hvidovre Kommune har i løbet af året arbejdet med at finde boliger til kommunens flygtninge, herunder i pavilloner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovrevej 361. I selve Boligselskabet Friheden er der ikke lavet aftale om midlertidige boliger for ukrainske flygtninge.
I et stadigt mere ophedet klima er det vigtigt, at beboerne er sikre og føler tryghed i boliger, der yder beskyttelse mod vejret. Beboerne i SAB Bellahøj, en afdeling i KAB-Fællesskabet, oplevede at blive evakueret i februar 2023 som følge af stormen Otto. I forbindelse med en kommende renovering af Bellahøj højhusene har Boligselskabet Friheden bidraget med to lejligheder i Friheden I og en bolig i Langhusene til genhusning. Der er ingen omkostninger for Boligselskabet Friheden i forbindelse med denne genhusning.

Flere nye ansigter og travlhed på ejendomskontoret

Der har været mindre udskiftninger af servicemedarbejdere på ejendomskontoret. Desuden er der blevet ansat en ny serviceleder, som vi er meget glade for at kunne byde velkommen. Igennem 2023 har ejendomskontoret blandt andet haft ekstra fokus på de
grønne områder, cykeloprydning af ældre cykler og nu er de i gang med at rydde op i kældergangene. Der er mange beboere, der henvender sig personligt på ejendomskontoret, andre per telefon eller e-mail og flere benytter beboerappen ”Mit KAB”, hvilket er positivt.

Helhedsplanen i Friheden I

På organisationsbestyrelsesmøde i september 2022 kunne organisationsbestyrelsen endelig godkende regnskabet for den omfattende Helhedsplan for Friheden I. Det var et regnskab med en samlet finansiering på over 1 mia. kr., og det er et forløb der har udgangspunkt så langt tilbage som 2009, hvor følgegruppen blev nedsat. Beboerne besluttede i november 2012 at gennemføre Helhedsplanen for Friheden I, og i sommeren 2015 gik håndværkerne i gang med renoveringen.

Tilbage mangler nu kun projektet omkring udførelse af havefacaderne på blok 7, 8 og 10, som der har været arbejdet på i løbet af 2023. Projektet er en del af, og finansieret af, Helhedsplanen. Arbejdet forventes at gå i gang i foråret 2024.

Forudgående undersøgelser af Højhuset, Friheden VI

I løbet af 2023 har vores arbejde også rettet sig mod afdeling Friheden VI (Højhuset). En kommende renovering står for døren, og det er vigtigt at finde ud af, hvilke arbejder, der skal foretages.
Derfor har vi fået iværksat forundersøgelser af hele højhuset samt borekerneundersøgelser af betonen. Det er kommet for en dag, at betondækket under tagpappet er medtaget, og der er bevilget midler til yderligere undersøgelser for at afdække graden af slitagen.
Foruden taget er indgangspartier og vinduer blevet undersøgt, og de bør udskiftes inden for få år Der har ligeledes været fokus på ventilationsanlægget, og konklusionen er, at det fungerer, som det skal. Brystningerne er i fin stand og skal ikke udskiftes. Der vil også være fokus på, at baldakinen bliver renoveret.

Langhusene

Afdeling Langhusene er gået i gang med et større rottesikringsarbejde, og der arbejdes på at finde de bedst mulige løsninger på at få rotteproblemerne til livs. Herudover arbejdes der med løbende udskiftning af Nilan-beholdere i de enkelte boliger. Samtidig med udskiftningen af beholderen bliver der etableret et nyt gulv med afløb. Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med planlægningen af beboerhuset.

Kommunal indsats mod hjemløse borgere

Hvidovre Kommune har søgt puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen til støtte til hjemløse borgere, som ønsker en fast bolig. Mange af de hjemløse borgere er velfungerende ift. handicap og psykiatri/voksenrådgivningens øvrige målgruppe. Der vil blive anvist hjemløse borgere til alle boligselskaber i Hvidovre Kommune, og kommunen vil yde speciel støtte til de borgere, der får anvist en bolig.

Sommerophold – til næste år går turen til Bornholm

Igen i år har KAB-Fællesskabet afholdt sommerophold, både for familier, hvor opholdet
helt bliver betalt af KAB med tilskud fra Arbejdsmarkedets feriefond, og for seniorer, hvor
der både er tilskud fra KAB og en egenbetaling. I år har der været seks deltager på familieopholdet,
hvor børn og voksne har fået mulighed for at holde ferie på trods af økonomiske
udfordringer.
Til næste år går turen til Hasle Ferieby på Bornholm, hvor vi håber, at rigtig mange beboere
får lyst til at deltage og få gode ferieoplevelser.

Ob sammensætning

Se sammensætning

Bestyrelsen har holdt tre bestyrelsesmøder i 2022-23. Der har desuden været et strategiseminar for organisationsbestyrelsen med en efterfølgende mailhøring, og der har været strategiseminar i maj 2023 og igen i november 2023 for alle beboerdemokrater i Boligselskabet Friheden. Formandskabet i organisationsbestyrelsen holder løbende møder med KAB.

Boligselskabet Friheden

Vi har foruden en børneinstitution to boligafdelinger fra 1960’erne og to boligafdelinger, der er bygget efter 2000. I forbindelse med renoveringen i Friheden I har vi lagt i alt 32 lejligheder sammen til 16 stk. hhv. fire- og femværelseslejligheder. Vi besluttede i 2018 at ommærke 28 lejligheder til ungdomsboliger, hvoraf de første 27 er ommærket og udlejet.
Hvidovre Kommune har anvisningsretten til ungdomsboligerne.

Der er i alt 1.423 boliger:
1.154 lejligheder, heraf 27 ungdomsboliger i Friheden I
48 lejligheder i højhuset i Friheden VI
21 ungdoms- og 75 ældreboliger i Lille Friheden
125 AlmenBolig+ rækkehuse i Langhusene

Tak for indsatsen

Organisationsbestyrelsen sender en stor tak til vores ansatte på ejendomskontoret, og til
afdelingsbestyrelserne for deres store arbejde som de lægger i det frivillige arbejde. Tak
til følgegrupperne for Friheden I og Friheden VI og til alle øvrige beboere, som har ydet
en uvurderlig frivillig indsats for, at Boligselskabet Friheden er et godt sted at bo.

Gå tilbage